Skip to main content
De winkelwagen is leeg
De winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

Ghekko App & Web Developer

Willem Buytewechstraat 187 C
3024 XH, Rotterdam
06 507 444 36

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, dienst, service en transactie tussen Ghekko en de klant waarop Ghekko deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Offerte Aanvraag

2.1 Offerte Aanvragen
Ghekko neemt alleen offerte aanvragen in behandeling van personen van 18 jaar of ouder. Ghekko behoudt zich het recht voor een offerteaanvraag, zonder opgave van redenen, te weigeren. 2.2 Onjuistheden
De klant dient de offerte aanvraag op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan Ghekko te worden doorgegeven.
2.3 Geldigheid van de offerte
Offertes hebben een geldigheid van zeven dagen na dagtekening van de offerte. Hierna zal een nieuwe offerte moeten worden aangevraagd.

3. Inspanningen Ghekko

3.1 Inspanningen digitale goederen
Ghekko zal er alles aan doen om alle ontwikkelde digitale goederen en / of software op de juiste manier te behandelen en installeren op de gekozen server van de klant. Bij onjuistheden kan de klant dit melden bij Ghekko en zal gekeken worden naar een oplossing.
3.2.1 Inspanningen hosting
Ghekko huurt een server op een lokatie in Nederland, hierdoor is Ghekko vooral afhankelijk van de service van de verhuurder. Daarnaast zal Ghekko al het mogelijke doen om er voor te zorgen dat de software online vindbaar is.

4. Financieel

4.1 Prijzen
Ghekko vermeldt alle prijzen van diensten en services op de website en op offertes. De gemelde prijzen zijn exclusief BTW, op de offertes worden de BTW bedragen apart vermeld.
4.2 Betaling
De betaling voor het ontwerpen van een website dient te zijn voldaan voordat de website van de demo lokatie zal worden verhuisd naar de uiteindelijke locatie.
4.3 Voorwaarden
Overige betalingen zoals beschreven in de offerte dienen op die wijze verwerkt te worden.
4.4 Recht
Ghekko behoudt zich het recht alle digitale goederen terug te eisen/nemen als betaling uitblijft.

5. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Ghekko van alle gegevens, waarvan deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van werkzaamheden. Ghekko neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem. Ghekko behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ghekko zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. U bent altijd gerechtigd om gegevens in te zien, een uitdraai te vragen, U dient zich vooraf te kunnen legitimeren voordat u inzage of een uitdraai kunt verwachten. Tevens heeft u het recht om verwijderd te worden.

6. Geheimhouding

Ghekko is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de offerte aanvraag en e-mailverkeer. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Ghekko verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Ghekko is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt. Ghekko is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen op een bezoek bij Ghekko.

8. Garantie

Na oplevering van digitale goederen en of software vervalt de garantie omdat Ghekko dan geen invloed meer heeft wie er bij de geproduceerde bestanden kan.

9. Beschadiging & diefstal

Ghekko heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Ghekko meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over een service, dienst of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Ghekko. Ghekko moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Ghekko de klacht trachten op te lossen. Indien Ghekko en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Ghekko en de klant is het Nederlands en Europese recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Ghekko is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op een website zoals Facebook plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Ghekko. Ghekko kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers. Ghekko betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Ghekko aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie een website zoals Facebook. De website van Ghekko kan links naar andere sites hebben. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.

13. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

15. Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze zijn gepubliceerd. Bij wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod genieten de voor de consument meest gunstige bepaling(en) voorrang.